Phước hữu lậu & vô lậu

Lăng mộ đẹp – HỎI: Xin cho biết sự khác biệt giữa phước hữu lậu và phước vô lậu?

(NGUYỄN CƯỜNG, ngducuong@gmail.com)

Phước là kết quả của những nhân duyên thiện lành được tạo ra trước đó – Ảnh minh họa

ĐÁP:

Bạn Nguyễn Cường thân mến!

Phước gọi đầy đủ là phước báo hay phước quả; kết quả của những nhân duyên thiện lành được tạo ra trước đó. Lậu có nghĩa đen là rò rỉ, sự tươm chảy, sự rơi rớt. Hữu lậu là khuynh hướng muốn bám víu, chấp thủ, mong muốn, tham luyến… đối với sự tương tục tồn tại. Phước hữu lậu là phước báo có tính hạn hẹp, giới hạn, thuộc về thế gian. Ví dụ như bố thí thì về sau được đầy đủ, dâng hoa cúng Phật được xinh đẹp v.v… Phước báo này có tính giới hạn, nếu hưởng phước mà không biết tạo thêm thì sẽ cạn kiệt và hết phước.

Vô lậu có nghĩa vượt lên mọi chi phối của phiền não, không còn rơi rớt trong thế gian. Vô lậu thuộc pháp xuất thế gian. Kinh Pháp cú (kệ 126) ghi: “Người thiện lên cõi trời/Vô lậu chứng Niết-bàn”. Làm thiện được phước sinh lên cõi trời hưởng các sự vui thắng diệu là phước hữu lậu. Phước vô lậu kỳ thực là công đức tu hành, làm lợi ích chúng sinh với tâm rộng lớn, không vì mình (vượt thoát chấp thủ tự ngã), không vì để hưởng phước trong tương lai mà tất cả đều hồi hướng Vô thượng Bồ-đề, Phật quả, chứng đắc Niết-bàn.

Chúc các bạn tinh tấn!

TỔ TƯ VẤN
(tuvangiacngo@yahoo.com)

Phước hữu lậu & vô lậu